regulamin konkursu

Poznaj POCO F4 GT

 • Postanowienia wstępne
 • Konkurs

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin)”, określa zasady uczestnictwa oraz konkursu pod nazwą „Poznaj POCO F4 GT(dalej: „Konkurs”).

 • Organizator
  1. Organizatorem Konkursu jest ESL GAMING POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-599), ul. Żeliwna 38 (NIP: 525-24-78-330, KRS: 356059, REGON: 142403601).
  2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook, Twitch i Youtube. Organizator zobowiązany jest zwolnić właściciela serwisów Facebook, Twitch i Youtube z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym Konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.
 • Czas i miejsce Konkursu
  1. Konkurs rozpocznie się wraz z rozpoczęciem transmisji z premiery telefonu POCO F4 GT w dniu 10.05.2022 roku o godzinie 15.00 za pośrednictwem profili:
 1. Facebook POCO https://bit.ly/POCOF4GTxESL_FB,
 2. YouTube POCO https://bit.ly/POCOF4GTxESL_YT,
 3. Twitter POCO https://bit.ly/POCOF4GTxESL_TW,

oraz u Organizatora na platformie:

 1. Facebook ESL Polska https://www.facebook.com/ESLPolska,
 2. Twitter ESL Polska https://twitter.com/ESLPolska,
 3. Twitch ESL Polska https://www.twitch.tv/esl_csgo_pl,  oraz 
 4. Youtube ESL Polska https://www.youtube.com/user/ESLtvPL  

(dalej: „Transmisja”)

i trwać będzie do zakończenia dnia tj. 10.05.2022 godz. 23:59, przy czym Organizator – podczas trwania Transmisji - przewiduje się rozegranie dwóch tur Konkursu. 

 1. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Warunki uczestnictwa
 • Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie:
    1. w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 13 rok życia;
    2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
    3. posiada aktywne konto w serwisie Facebook, Youtube lub Twitch;
    4. zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Osoby, które ukończyły lat 13, a nie osiągnęły pełnoletności są zobligowane do powiadomienia o udziale w Konkursie swojego przedstawiciela ustawowego i uzyskania jego zgody na udział w Konkursie, złożenie wszystkich oświadczeń i rozporządzenie swoimi prawami, o których w Regulaminie (dalej: „Oświadczenie”).
 • W wypadku wygranej w Konkursie, warunkiem otrzymania nagrody, będzie dostarczenie przez niepełnoletniego Uczestnika skanu pisemnego Oświadczenia, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Organizatora.
 • W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 
 • Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem o woli wzięcia udziału w Konkursie i akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


 • Zasady Konkursu


 • Zadanie konkursowe
  1. Zadaniem każdego z Uczestników jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe. W każdej turze zadanie polegać będzie na odpowiedzi na odmienny temat konkursowe. 
  2. W pierwszej turze temat będzie następujący: “Ja i mój POCO. Opisz nam swój idealny dzień wraz z POCO F4 GT. Gdzie byś go zabrał? Jak wspierałby cię w codziennych czynnościach? Jakie zwycięstwa razem byście odnosili?”.
  3. W drugiej turze temat będzie następujący: “POCO F4 GT jako ostateczne narzędzie na drodze do kariery profesjonalnego gracza. Napisz nam, dlaczego właśnie POCO F4 GT oraz jego funkcje to klucz do sukcesów w grach mobilnych”.
  4. Udzielenie odpowiedzi następować będzie poprzez zamieszczenie treści jako komentarza pod Transmisją prowadzoną w serwisie:
 1. Facebook POCO https://bit.ly/POCOF4GTxESL_FB,
 2. YouTube POCO https://bit.ly/POCOF4GTxESL_YT,
 3. Twitter POCO https://bit.ly/POCOF4GTxESL_TW,

oraz:

 1. Facebook ESL Polska https://www.facebook.com/ESLPolska,
 2. Twitter ESL Polska https://twitter.com/ESLPolska,
 3. Twitch ESL Polska https://www.twitch.tv/esl_csgo_pl,
 4. Youtube ESL Polska https://www.youtube.com/user/ESLtvPL 

(dalej: „Zadanie konkursowe”).

 • Wielokrotne uczestnictwo

W każdej turze Konkursu można wziąć udział tylko jeden raz, niemniej jednak, zwycięzcą Konkursu można zostać wyłącznie jeden raz. Oznacza to, iż w przypadku, gdyby Uczestnik został zwycięzcą w pierwszej turze, jego kolejne Zadania konkursowego, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników Konkursu i wyłonieniu zwycięzców w drugiej turze.

W przypadku udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi w zakresie Zadania konkursowego, udział w Konkursie będzie brała odpowiedź udzielona najwcześniej. 

 • Wykluczenie z Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do i nieuwzględnienia w Konkursie Zadań konkursowych, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczna z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

 • Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody


 • Dla zwycięzców Konkursu przewidziano następujące nagrody (dalej: „Nagroda”)
  1. zwycięzca pierwszej tury otrzyma telefon POCO F4 GT o wartości 2999 PLN;
  2. zwycięzca drugiej tury otrzyma telefon POCO F4 GT o wartości 2999 PLN;

oraz kwota, o której mowa w pkt 4.2.

 • Z uwagi na fakt, iż Nagroda stanowi nagrodę rzeczową, której wartość przekracza 2.000 PLN, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,11% wartości Nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Obie nagrody stanowią łącznie Nagrodę, przyznawaną zwycięzcom Konkursu. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, a tym samym dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji zwycięzcy
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagród w dowolnym kolorze obudowy i nie jest w żadnej mierze związany ewentualnymi wnioskami zwycięzców.  
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 7 dni od zakończenia Konkursu 
 • Rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje komisja powołana przez Organizatora, biorąc pod uwagę kreatywność wypowiedzi, jej poprawność stylistyczną i ortograficzną.
 • O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani jak poniżej: w zależności od platformy streamingowej, kontakt będzie się różnił - na Facebook oraz Twitch zwycięzca zostanie poinformowany w wiadomości prywatne lub oznaczony w komentarzu. Na Youtube zwycięzca zostanie oznaczony w komentarzu oraz poproszony o kontakt z Organizatorem.
 • W odpowiedzi na otrzymaną wiadomość zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi (na adres e-mail: t.debiak@eslgaming.com), w terminie 7 dni od daty informacji o wygranej, następujące dane: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, nr telefonu; a jeśli zwycięzcą jest osoba niepełnoletnią – skan podpisanego Oświadczenia.
 • Niezachowanie terminu wskazanego w pkt 4.5. powyżej, podanie nieprawidłowych danych, jak również brak przekazania skanu Oświadczenia, powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 • Szczegółowe zasady i sposób przekazania Nagrody zostaną indywidualnie ustalone pomiędzy Organizatorem, a zwycięzcą. Nagroda zostanie wysłana do 60 dni od daty otrzymania wiadomości od zwycięzcy. 
 • Uczestnik, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, może zrzec się tego prawa, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie prawa do Nagrody na jakąkolwiek inną osobę ani wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody albo wymiana jej na inną nagrodę. 


 • Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać - nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu - pocztą elektroniczną na adres: t.debiak@eslgaming.com. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania. 
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a zgłaszający zostanie poinformowany o zajętym stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 • Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszonej reklamacji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 • Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne. Uczestnikowi w każdym wypadku przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym, właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


 • Dane osobowe

Organizator informuje, iż: 

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest ESL Gaming Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599), Polska, przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356059 (NIP 525-24-78-300, REGON 142403601); 
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników, wydania i realizacji Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także mogą być przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub też w celu obrony przed roszczeniami, jeśli takie się pojawią; jak również wykonanie prawnego obowiązku obciążającego Organizatora, w tym zwłaszcza w zakresie złożenia deklaracji i odprowadzenia należności podatkowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna dla możliwości udziału w Konkursie; 
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest: zgoda Uczestnika (lub, w przypadku osoby niepełnoletniej, jego przedstawiciela prawnego), wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa albo też prawnie uzasadniony interes Organizatora (w tym zwłaszcza dochodzenie swoich praw oraz obrona przed roszczeniami); 
 • Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługują następujące prawa, których mogą żądać samodzielnie lub za pośrednictwem Rodziców/ Opiekunów prawnych w zależności od wieku Uczestnika:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych;  
   2. prawo do sprostowania danych;
   3. prawo do usunięcia danych; 
   4. ograniczenia przetwarzania danych; 
   5. przenoszenia danych; 
   6. wniesienia sprzeciwu;
   7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
   8. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Organizator będzie zbierał od Uczestników dane podane przez nich w poście zawierającym Zadanie konkursowe (imię/imiona, nazwisko, pseudonim), a od zwycięzców: a) imię (imiona) i nazwisko, b) adres miejsca zamieszkania, c) adres poczty e-mail, d) nr telefonu. W przypadku, gdy zwycięzca będzie osobą niepełnoletnią, Organizator może zbierać następujące dane osobowe jego rodziców/opiekunów prawnych: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska).
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
 • Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym obowiązek przekazywania danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe i prawne. Ponadto odbiorcą danych będzie Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, w związku z wykorzystywaniem jego narzędzi informatycznych, w tym narzędzi chmury Google do przechowywania danych. Dane mogą być również przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to niezbędne dla możliwości wydania Nagrody.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Konkursu, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego; 
 • Gromadzone przez Organizatora dane osobowe będą przesyłane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w związku z wykorzystywaniem narzędzi, o których mowa w punkcie 6.8.;
 • Organizator oraz podmioty, którym powierzono przetwarzania stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia danych osobowych Uczestników. 
 • We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na adres: t.debiak@eslgamin.com  


 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Regulamin dostępny jest co najmniej przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej https://pro.eslgaming.com/polska/konkurs/regulamin/ 
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.