regulamin gali esl mistrzostw polski

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Plebiscyt jest prowadzony pod nazwą „GALA ESL Mistrzostw Polski” (dalej: „Plebiscyt”), a jego celem jest wyłonienie: MVP Finałów ESL Mistrzostw Polski, najlepszego zawodnika Sezonu 23 ESL Mistrzostw Polski, najlepszego snajpera Sezonu 23. ESL Mistrzostw Polski, najskuteczniejszego zawodnika Sezonu 23. ESL Mistrzostw Polski, najlepszego trenera Sezonu 23. ESL Mistrzostw Polski, zawodnika stanowiącego odkrycie Sezonu 23. ESL Mistrzostw Polski oraz organizacji roku Sezonu 23. ESL Mistrzostw Polski.

  2. Organizatorem Plebiscytu jest ESL Gaming Polska Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, (NIP: 525-24-78-330, KRS: 356059, REGON: 142403601) (dalej: „Organizator”). 

  3. Organizatorem głosowania w Plebiscycie, jest partner Gali ESL Mistrzostw Polski – Agora S.A. - właściciel serwisu sport.pl. 

  4. Plebiscyt prowadzony jest na terytorium Polski. 

  5. Plebiscyt nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 t.j.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.

 1. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU  

  1. Laureata w kategorii: „MVP Finałów ESL Mistrzostw Polski”, wyłoni komisja złożona z komentatorów rozgrywek ESL Mistrzostw Polski;

  2. Laureata w kategorii: „Zawodnik Sezonu” zostanie wyłoniony w głosowaniu, w którym oddawać głosy mogą wyłącznie trenerzy oraz zawodnicy zespołów biorących udział w rozgrywkach ESL Mistrzostw Polski Sezon 23. W trakcie głosowania, odbywającego się za pośrednictwem oprogramowania udostępnianego przez Google Inc., każdy glosujący może oddać tylko jeden głos.

  3. Laureat w kategorii: „Najlepszy Snajper”, spośród zawodników zespołów biorących udział w rozgrywkach ESL Mistrzostw Polski Sezon 23, wyłoni powołana przez Organizatora komisja, na podstawie statystyk z systemu ESEA z Sezonu 23

 1. Laureata w kategorii: „Najskuteczniejszy Zawodnik”, spośród zawodników zespołów biorących udział w rozgrywkach ESL Mistrzostw Polski Sezon 23, wyłoni powołana przez Organizatora komisja, na podstawie statystyk z systemu ESEA z Sezonu 23

 2. Laureaci w kategorii: „Trener Roku”, „Odkrycie Sezonu” oraz „Organizacja Roku”,  zostaną wyłonieni w drodze głosowania, na zasadach opisanych w pkt 2.5.;

 3. Głosowanie, o którym mowa w pkt. 2.4. odbywać się będzie według następujących zasad:

  1. Głosowanie obywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej: https://www.webankieta.pl/ankieta/691972/gala-esl-mistrzostw-polski.html (dalej: „Strona Internetowa”);

  2. W głosowaniu oddać głos może każda zainteresowana osoba fizyczna, bez względu na wiek, obywatelstwo czy miejsce zamieszkania (dalej: „Głosujący”); 

  3. Głosując na Stronie Internetowej, Głosujący może wybrać tylko jednego kandydata z każdej kategorii;
  4. W trakcie trwania głosowania, Głosujący, z jednego urządzenia elektronicznego (komputer, laptop, telefon komórkowy etc.), możne oddać tylko jeden głos; 
  5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 22.12.2021 od godz. 16:00 i trwać będzie do dnia 05.01.2022 do godz. 16:00;
  6. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu e-mail, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów e-mail wyłącznie w celu oddania głosu.
 1. OBLICZANIE GŁOSÓW I WYNIKI

  1. Przy obliczaniu wyników głosowań w ramach Plebiscytu, bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą Strony Internetowej. W przypadku równej liczby głosów, przeprowadzona zostanie dogrywka, do której zastosowanie znajdą odpowiednio postanowienia ust. 2 powyżej. 

  2. Ustalenia wyników głosowań w ramach Plebiscytu dokonuje komisja powołana przez Organizatora.

  3. Głos oddany za pośrednictwem Strony Internetowej dostarcza wybranemu kandydatowi 1 (jeden) punkt.

  4. Laureatem głosowania zostanie kandydat, który uzbiera największą liczbę punktów. 

  5. Ostateczne wyniki plebiscytu zostaną podane w dniu 11 stycznia 2022 podczas Gali ESL Mistrzostw Polski oraz na stronie www.eslmistrzostwapolski.pl

 1. NAGRODY

  1. Dla Laureata Plebiscytu w kategorii: „MVP Finałów ESL Mistrzostw Polski” przewidziana jest nagroda – komputer klasy PC o wartości 20.000 PLN netto;

  2. Oprócz nagród wskazanych w pkt 4.1. i 4.2., dla Laureatów każdej kategorii przewidziana jest nagroda w postaci pamiątkowej statuetki.

  3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę (lub jakąkolwiek inną formę gratyfikacji). Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody. Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody pieniężnej w przypadku utraty prawa do nagrody lub niewykorzystania nagrody.  

  4.  Organizator, jako podmiot wydający nagrody Laureatom Plebiscytu, zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających z przyznania nagród, w tym m. in. odprowadzenia należnego podatku dochodowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1565), o ile nie wystąpią przesłanki wyłączające obowiązek podatkowy w tym zakresie. 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres do korespondencji wskazany w pkt 1.1. lub drogą elektroniczną – na adres e-mail: officepl@eslgaming.com
  2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora.
  3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub wiadomością e-mail, najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 1. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Głosujących w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), jest Organizator
  2. Dane Głosujących będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania Plebiscytu, to jest w celu przeprowadzenia głosowania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych Głosujących są:
   1. dla celów rozpatrzenia reklamacji Głosującego - prawnie uzasadniony interes Organizatora, który polega na konieczności obsługi procesu reklamacji i prowadzenia korespondencji w tym celu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   2. dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - prawnie uzasadniony interes Organizatora, który polega na konieczności zabezpieczenia Organizatora. na wypadek sporu z Głosującym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   3.  dla celów statystycznych i archiwalnych - prawnie uzasadniony interes Organizatora, który polega na prowadzeniu analiz aktywności Głosujących w trakcie trwania Plebiscytu oraz jego dokumentowania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. dla realizacji obowiązków prawnych – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);).
  4. Dane osobowe Głosującego mogą być przekazywane innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Plebiscytu. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa, bądź w innych celach indywidualnie uzgodnionych z Głosującym przez Organizatora. 
  5. Dane osobowe Głosujących będą przetwarzane do zakończenia Plebiscytu. Dane osobowe mogą być przetwarzane również po tym czasie do czasu rozpatrzenia reklamacji Głosującego i/lub przedawnienia roszczeń Organizatora i Głosującego związanych z organizacją Plebiscytu. 
  6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
  7. Głosujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
  8. Uprawnienia wskazane w pkt 6.8. Głosujący może wykonać, gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; Głosujący cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Głosujący zgłosi uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Głosujący nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne uczestnikowi Plebiscytu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Głosujący wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Głosującego lub umowy z nim zawartej oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 
  9. Głosujący zawsze ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Głosujący ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Głosującego, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Głosującego.
  10. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się pod adresem e-mail: officepl@eslgaming.com  
  11. Każdy, kogo dane osobowe podlegają przetwarzaniu, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

  12. Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

  1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

  2. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej, za pomocą której odbywa się głosowanie lub z samym głosowaniem, należy skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e-mail: Officepl@eslgaming.com